Facultatea Transfrontalieră

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 

 

PROGRAM MANAGERIAL

 

 

 

OBIECTIVE FUNDAMENTALE:

 

-    Funcţionarea facultăţii pe baza reglementărilor stabilite şi aprobate de către Senat şi respectiv organismele de conducere ale universităţii, In conformitate cu direcţiile trasate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi respectiv Guvernul Romaniei.

-    Elaborarea şi implementarea standardelor şi procedurilor de asigurare a calităţii activităţilor didactice la nivelul facultăţii.

-    Dezvoltarea globală şi echilibrată a facultăţii transfrontaliere care să conducă la consolidarea rezultatelor obţinute şi Intărirea poziţiei in structura universităţii gălăţene.

-    Coordonarea activităţii didactice pentru ciclul de licenţă şi masterat şi perfecţionarea planurilor de invăţămant, a programelor de studii, utilizarea spaţiilor de Invăţămant, coordonarea orarelor etc.

-    Realizarea unui echilibru Intre democraţie, participare colectivă, responsabilitate şi luarea deciziilor eficiente atat pentru cadrele didactice titulare cat şi pentru cadrele didactice asociate care prestează activităţi pentru facultatea transfrontalieră.

-    Transparenţă totală In relaţia cu studenţii şi cu diverşi parteneri.

-    Popularizarea In permanenţă a ofertei educaţionale a facultăţii.

-    Dezvoltarea in permanenţă a relaţiilor cu mediul socio-economic.

-    Dezvoltarea relaţiilor cu administraţia publică locală şi centrală.

-    Dezvoltarea relaţiilor cu administraţia de la Chişinău şi Cahul

-    Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere cu Moldova şi Ucraina.

 

PRINCIPII:

 

-    Păstrarea şi Intărirea spiritului academic In cadrul facultăţii.

-    Promovarea şi respectul valorilor ştiinţifice, culturale şi morale, indiferent de varstă sau de poziţie In ierarhia universitară.

-    Situarea studenţilor ca ţintă şi parteneri deopotrivă.

-    Promovarea unui spirit de colegialitate, echitate, transparenţă şi soluţionare democratică a tuturor problemelor.

-    Transparenţă totală In luarea deciziilor.

-    Respectarea in totalitate a legislaţiei In vigoare.

 

DIRECŢII FUNDAMENTALE ALE PROGRAMULUI:

 

a)                 Procesul de Invăţămant:

 

-    Realizarea unui proces de Invăţămant competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate la nivel european, In deplină concordanţă cu reglementările convenţiei de la Bologna (1999).

-    Perfecţionarea continuă a planurilor de Invăţămant, a programelor analitice şi metodelor didactice de predare şi evaluare.

-    Extinderea şi diversificarea programelor de masterat din cadrul facultăţii In concordanţă cu cerinţele partenerilor externi.

-    Stimularea şi antrenarea cadrelor didactice din Romania şi Moldova in programele de studiu ale facultăţii.

-    Utilizarea metodelor moderne de transmitere a cunoştinţelor, concomitent cu introducerea unor metode de predare atractive şi eficiente.

-    Modernizarea conţinutului activităţilor didactice şi aducerea acestora la nivelul actual al cunoaşterii.

-    Imbunătăţirea structurii proiectelor de licenţă şi disertaţie.

-    Acreditarea pe cat posibil a tuturor specializărilor din facultate.

 

b)                 Cercetare ştiinţifică:

 

-    Cooptarea unui număr cat mai mare de studenţi in cadrul centrelor de cercetare ale universităţii.

-    Stimularea participării studenţilor la competiţii naţionale şi internaţionale de nivel.

 

c)                 Infrastructura educaţională:

 

-    Stabilirea strategiilor şi priorităţilor de modernizare ale laboratoarelor In care Işi desfăşoară activitatea studenţii facultăţii.

-    Dezvoltarea spaţiilor de Invăţămant prin identificarea şi valorificarea unor posibilităţi de extindere In cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi dar şi din cadrul Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul.

 

d)                 Management universitar:

 

-    Intregul proces managerial va avea la bază planul strategic al universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.

-    Decizia managerială se va baza pe participarea colectivă, pe responsabilitate şi va avea o transparenţă totală.

 

e)                 Relaţiile cu studenţii:

 

-    Realizarea mecanismului de feed-back privind activităţile din comunitatea universitară.

-    Imbunătăţirea şi reglementarea condiţiilor de trecere a frontierei de stat prin Intărirea relaţiilor cu Consulatul General al Romaniei de la Cahul.

-    Deschidere mai mare pentru mobilitatea europeană pentru studii şi pentru activităţi de vacanţă.

 

DECAN,
Conf.univ.dr.ing. Nicolae DIACONU